Wijzigingen 30%-regeling – belastingplan 2012

Wijzigingen 30%-regeling
In het belastingplan 2012 zijn de eerder aangekondigde wijzigingen in de 30%-vergoedingsregeling verder uitgewerkt. In onderstaand zetten wij deze regeling en de voorgenomen wijzigingen uitvoerig uiteen. Voor een efficiente samenvatting van de vereisten voor de 30%-regeling, verwijs ik u naar het volgende artikel op onze website: http://www.okxvanleeuwen.com/?p=352 UPDATE 20 december 2011: De wijzigingen in de 30%-regeling zijn inmiddels goedgekeurd door zowel de Tweede Kamer als de Eerste Kamer. M.u.v. een tweetal uitzonderingen wordt de nieuwe salariseis, in vergelijking met de initiele plannen, verlaagd naar minimaal EUR 35.000 exclusief de 30% vergoeding en EUR 50.000 inclusief de 30% vergoeding, echter deze verruiming zal gefinancierd worden door de maximum toepassingstermijn te verlagen van tien jaar naar acht jaar. Het verlagen van de termijn naar acht jaar geldt alleen voor nieuwe aanvragen per 1 januari 2012. Lees verder onderaan dit artikel bij de updates… (klik op artikeltitel) Eerder in oktober heeft de gemeente Amsterdam in een brandbrief aan het ministerie gewaarschuwd voor een vlucht van jonge professionals door de voorgenomen wijzigingen. De NOB heeft eerder al uitgebreid commentaar gegeven op de voorstellen, zie verder onderaan dit artikel een samenvatting van deze updates. Voor vragen met betrekking tot de 30%-regeling kunt u vrijblijvend contact opnemen met jan-hein@okxvanleeuwen.com

30%-regeling

In Nederland bestaat sinds langere tijd een belastingvoordeel in de loonbelasting voor uit het buitenland geworven gespecialiseerd personeel. Het betreft de zgn. 30%-vergoedingsregeling. Deze regeling kan na een door de Belastingdienst ingewilligd verzoek daartoe toegepast worden op het salaris van betreffende buitenlandse specialisten. Hiertoe dient de werknemer aan een aantal (kwaliteits)vereisten te voldoen. De regeling wordt voor een maximum periode van tien jaar verstrekt. Praktisch gezien houdt de regeling in dat over 30% van het loon uit dienstbetrekking (incl. eenmalige bonussen e.d.) geen belasting ingehouden hoeft te worden door de werkgever. In het meest gunstige geval valt tenminste 30% van het inkomen in de hoogste belastingschijf waardoor er een belastingvoordeel is van 52% over dat deel van het inkomen. Daarnaast biedt de regeling nog andere voordelen; bijdragen van werkgevers voor internationale scholen blijven onbelast, rijbewijzen kunnen makkelijker omgezet worden en een aanvullend belastingvoordeel is dat op verzoek de belastingplicht van de werknemer in box 2 en box 3 aanzienlijk verminderd wordt. De regeling is gedurende zijn bestaan niet onbesproken gebleven, zowel in de jurisprudentie als in de Tweede Kamer. Mede naar aanleiding van een nieuwsitem van RTL 4 eerder dit jaar heeft de staatssecretaris van Financiën besloten de thans geldende regeling deels te wijzigen.

Een vijftal wijzigingen
• Tot 2012 kwam toepassing van de regeling onder handbereik van kwalificerende Nederlanders die meer dan tien jaar in het buitenland hadden gezeten zonder in de tussentijd teruggekeerd te zijn. Deze tien jaar wordt per 2012 aanzienlijk verlengd tot 25 jaar. Hierdoor zal het aantal Nederlanders dat nog in aanmerking komt voor de regeling aanzienlijk gereduceerd worden;
• Voortaan zullen, in verband met door de staatssecretaris gesignaleerde concurrentievervalsing, personen woonachtig binnen een straal van 150 km van de Nederlandse grens niet meer in aanmerking komen voor de regeling. Deze 150 kilometer wordt hemelsbreed berekend vanaf de landsgrens, dus niet vanaf de territoriale wateren en economische zeegebieden. De volgende website biedt een hemelsbreed calculator: http://www.kilometerafstanden.nl/hoe-ver-is-het-vliegen.htm;
• Er komt een salarisnorm welke is gekoppeld aan het vereiste (belastbaar) salaris van de zgn. kennismigrant. Alleen als aan deze norm (vermeerderd met de 30%-regeling) is voldaan wordt de werknemer geacht over de benodigde specifieke deskundigheid te beschikken. Hiernaast geldt een verlaging van deze norm voor werknemers onder de 30 jaar met een Master diploma en wordt er geen salarisnorm toegepast voor wetenschappers. De schaarsheid van de deskundigheid dient daarnaast aangetoond te worden bij werknemers die behoren bij een categorie die in beginsel altijd de salarisnorm zullen halen (voetballers). Hier is al een leidraad voor opgesteld met de KNVB;
• Buitenlandse promovendi met een leeftijd tot dertig jaar die in Nederland studeren kunnen na hun promotie in aanmerking komen voor de regeling, ondanks het feit dat ze in Nederland geworven worden;
• De maximale toepassingstermijn van de regeling is verlaagd van tien jaar naar acht jaar.

De voor 1/1/2012 afgegeven beschikkingen 30%-regeling worden in beginsel gerespecteerd, echter de afgegeven beschikkingen kunnen gedurende de looptijd na de eerste vijf jaar opnieuw worden beoordeeld. Er zal dan bekeken gaan worden of er aan de salarisnorm voldaan is en of de werknemer voor zijn dienstbetrekking in genoemde grensgebied woonde. De verlengde termijn naar 25 jaar zal geen invloed hebben op vóór 1/1/2012 afgegeven beschikkingen. Er is aldus haast geboden met de aanvraag van beschikkingen voor de gevallen die na het ingaan van deze wijzigingen niet meer kwalificeren.

Tip 1
Onder voorwaarden kunnen kwalificerende werknemers die al enige tijd in Nederland werken zonder toepassing van de regeling alsnog hiervoor in aanmerking komen. Deze eerdere periode komt dan wel in mindering op de maximale toepassingstermijn van tien jaar. Neemt u contact met ons op voor een vrijblijvende toets. Ook hier kan gezien de bovengenoemde ontwikkelingen haast bij zijn geboden.

Tip 2
De regeling kan na een nieuw compleet verzoek hiertoe voortgezet worden bij een andere werkgever. Echter tussen het einde dienstbetrekking bij de vorige werkgever en start dienstbetrekking bij de nieuwe werkgever, mogen in beginsel niet meer dan drie maanden zijn verstreken. Voor het geval er bij het einde van de dienstbetrekking nog geen zicht is op een nieuwe werkgever zou het raadzaam kunnen zijn hier rekening mee te houden bij de bepaling datum einde dienstbetrekking.

Tip 3
In het geval u uw recht verliest op de regeling, dan is er nog een mogelijkheid om een belastingvrije vergoeding te ontvangen voor extraterritoriale kosten. Neem contact met ons op voor een nadere toelichting en voor een lijst van de kwalificerende extraterritoriale kosten.

Tip 4
Voor Engelstalige vragen omtrent de 30%-regeling zoals deze door expats aan ons gesteld zijn, en onze antwoorden daarop, verwijs ik u naar de volgende pagina: http://www.okxvanleeuwen.com/?p=223

Update 28 maart 2012:
Momenteel bestudeert de Europese Commissie, na vragen daartoe van de Belgische politicus Frieda Brepoels, (quote:) “de verenigbaarheid van de nieuwe bepalingen met het EU-recht en is zij hierover nog in contact met de Nederlandse autoriteiten. Na haar onderzoek van de door de Nederlandse autoriteiten verstrekte aanvullende informatie zal de Commissie besluiten of naar aanleiding van deze wijziging maatregelen moeten worden genomen.” De achterliggende vragen van mevrouw Frieda Brepoels:
“Voor een aantal specifieke banen, recruteert Nederland actief hoogopgeleide werknemers in het buitenland (o.a. Vlaanderen). Een belangrijk instrument om dergelijke grensarbeiders aan te trekken, is de zogenaamde 30 %-regeling voor extraterritoriale werknemers: dit fiscaal voordeel houdt in dat de betrokken werknemers gedurende 10 jaar een belastingvrije vergoeding ontvangen van 30 % van hun brutoloon. In mijn vraag E-009620/2011 kaartte ik reeds de problematiek aan van de 30 %-hervorming voor grensarbeiders in Nederland. De Commissie antwoordde toen: „De Commissie is op de hoogte van het Nederlandse voornemen om bepaalde migrerende werknemers van de regeling uit te sluiten. Aangezien hiervoor nog geen concreet voorstel is goedgekeurd, vindt de Commissie het nog te vroeg om te bepalen of de hervorming al dan niet in overeenstemming zou zijn met de EU-wetgeving.”

Intussen werd eind december 2011 effectief beslist om deze 30 %-regeling niet langer toe te passen voor grensarbeiders die binnen een straal van 150 km van de Nederlandse grens wonen.

De schrapping gebeurt bovendien met terugwerkende kracht: dit betekent concreet dat alle werknemers die de 30 %-regeling toegekend kregen gedurende de laatste 5 jaar, voortaan niet meer van dit fiscaal voordeel kunnen genieten. In zijn advies van 14 december in zaak W06.11.0500/III, uitte de Nederlandse Raad van State nochtans bedenkingen bij het 150 km-criterium: „De Afdeling is er echter niet van overtuigd dat het criterium van 150 kilometer geschikt en proportioneel is.”

Nu de beslissing in voege is, graag opnieuw volgende vragen aan de Commissie:
1. Hoe evalueert de Commissie de territoriale beperking van de 150 km-grens? Is deze beperking die een onderscheid maakt op basis van woonplaats en inwoners van België en deels Duitsland uitsluit van de 30 %-regeling, niet in strijd met het Gemeenschapsrecht?
2. Hoe evalueert de Commissie het schrappen van de 30 %-regeling met terugwerkende kracht ten opzichte van het vertrouwensbeginsel?
3. Hoe evalueert de Commissie de overgangsmaatregelen, in het bijzonder voor werknemers die bijna 5 jaar onder het 30 %-systeem vallen? Zijn deze toereikend?
4. Hebben werknemers, die de 30 %-regeling kregen in combinatie met een verlaagd brutoloon, bij het wegvallen van de 30 %-regeling niet automatisch weer recht op hetzelfde brutoloon als hun Nederlandse collega’s (art. 7 van Verordening 492/2011)?”

Update 20 december 2011:
De wijzigingen in de 30%-regeling zijn inmiddels goedgekeurd door zowel de Tweede Kamer als de Eerste Kamer. Dit betekent dat de nieuwe regels, als besproken in de eerdere updates, ingaan per 1 januari 2012. Daar er nog enige onduidelijkheid resteert over een aantal punten in de nieuwe wetgeving, verwacht ik op kortere termijn een nadere uitleg van de staatssecretaris, bijv. middels een vraag- en antwoordbesluit. Tevens verwacht ik dat er op de kortere termijn jurisprudentie zal worden gewezen over een aantal pijnpunten die de nieuwe regels, m.n. voor de al afgegeven beschikkingen, met zich meebrengen.

Update 13 december, 2011
De Eerste Kamer zal snel beslissen of het kan instemmen met de wijzigingen in de 30%-regeling die al zijn goedgekeurd door het Parlement. Een commissie van de Eerste Kamer heeft een aantal vragen gesteld, onder andere de vraag of het 150 kilometer criterium in strijd is met het EU-verdrag en of dit criterium de komst van medewerkers met specifieke kennis uit de grensstreek niet zal verhinderen. Een antwoord van de staatssecretaris wordt spoedig verwacht. Mijn persoonlijke mening is dat dit 150 kilometer criterium niet moet worden ingevoerd. De argumenten voor dit criterium zoals gegeven door de staatssecretaris rechtvaardigen niet de overkill, de mogelijke schending van de EU-wetgeving en feitelijke discriminatie van de grensbewoners, vooral inwoners van België zullen niet meer in aanmerking komen. Zoals ik begrepen heb heeft een Belgisch politicus al vragen gesteld over dit criterium bij de EU commissie.

Inmiddels heeft Okx van Leeuwen gemeend een bericht over de laatste van zaken aangaande het 150 kilometer criterium te richten aan de heer Van Boxtel (D66) en de heer Essers (CDA). Hierbij integraal ons bericht aan bovenstaande Eerst Kamerleden:

Geachte heer Van Boxtel,

Met betrekking tot de aanstaande wijzigingen in de 30%-regeling wil ik u er, wellicht ten overvloede, op wijzen dat de Staatssecretaris inzake de per 2012 in te voeren 150 kilometergrens, in zijn meest recente antwoorden aan de Eerste Kamer, er een tegenstrijdige redenering op nahoudt.

Namelijk met betrekking tot Expatriates woonachtig binnen de 150 kilometer grens, stelt hij kort gezegd dat deze veel mindere hoge extraterritoriale kosten zullen hebben dan Expats afkomstig van buiten deze grens. Echter bij de discussie omtrent de aftopping van de regeling komt zogezegd de aap uit de mouw. Het gaat dan ineens om het gunstige vestigingsklimaat, mede daar het toptarief van de inkomstenbelasting in Nederland relatief aan de hoge kant is. Dit zijn toch verschillende en tegenstrijdige uitgangspunten. Indien het bij de regeling inderdaad feitelijk om het vestigingsklimaat gaat, zijn de uitgangspunten bij het instellen van een 150 kilometergrens m.i. niet te rechtvaardigen en vormen deze hierdoor een indirecte vorm van discriminatie.

Ik heb de heer Essers, Eerste Kamerlid CDA, overigens eveneens bovenstaand commentaar gestuurd.

Met vriendelijke groet,
Jan-Hein van Leeuwen
Okx van Leeuwen Tax Lawyers in Business

Update 18 november 2011
De Tweede Kamer heeft inmiddels ingestemd met de aanpassingen in de 30% regeling conform het nieuwe voorstel als behandeld in mijn onderstaande update van 14 november jl. Als enige wijziging na die tijd is besloten om de maximum toepassingstermijn te verlagen van tien jaar naar acht jaar voor nieuwe aanvragen per 2012. Thans dient de Eerste Kamer zich nog over de nieuwe wetgeving te buigen, voor zover de Eerste Kamer ook akkoord gaat, zullen de wijzigingen per 1 januari 2012 ingaan. Zie ook: http://www.rijksoverheid.nl/ministeries/fin/nieuws/2011/11/17/tweede-kamer-stemt-in-met-belastingplan-2012.html

Update 14 november 2011
Staatssecretaris: “Om tegemoet te komen aan de kritiekpunten op de uitwerking van de salarisnorm is het volgende pakket maatregelen denkbaar:
1. Geen salarisnorm voor wetenschappers en onderzoekers bij onderwijsinstellingen en gesubsidieerde onderzoeksinstellingen (conform kennismigrantenregeling)
2. Verlaging van de salarisnorm voor masters jonger dan 30 jaar naar € 26.605. (€ 38.007 inclusief maximum vergoeding van 30%)
3. Generieke verlaging van de basissalarisnorm naar € 35.000 exclusief vergoeding (€ 50.000 inclusief maximum vergoeding van 30%)”

Het salaris minimum kan aldus verlaagd worden als dit budget neutraal kan, het laatste woord is hier nog niet over gesproken in de kamer. Neem vrijblijvend contact met ons op voor verdere details.

Update 09 november 2011
Zoals hierboven vermeld overweegt de staatssecretaris een aanpassing te maken in het voorstel betreffende het salarisvereiste voor wetenschappers, door voor deze doelgroep het vereiste minimum salaris te verlagen. Alle andere voorgestelde wijzigingen zullen vooralsnog niet verder aangepast worden. Het 150 km criterium werd eveneens besproken. De staatssecretaris is tegen een andere manier van meten van deze 150 km, bijvoorbeeld de afstand vanaf de oorspronkelijke verblijfplaats van de expat (op het moment van aanwerving) tot de vestigingsplaats van de werkgever. De reden waarom hij niet bereid is om dit deel van het voorstel te veranderen is, omdat het de regeling complexer zou maken. Tevens stelt de staatssecretaris dat bewoners binnen een straal van 150 km van de Nederlandse grens slechts beperkt extra kosten zullen hebben. De staatssecretaris heeft nu ook de wetgeving gepubliceerd waarin de voorgestelde wijzigingen zijn opgenomen. Op verzoek kan ik u een kopie van deze wetgeving toezenden per e-mail.

Update 13 oktober, 2011
Het Financieel Dagblad schrijft dat de gemeente Amsterdam een brandbrief heeft gestuurd aan de staatssecretaris van Financiën om haar zorgen te uiten over de inperking van de 30%-regeling. Amsterdam vreest dat vooral jonge specialisten de inkomenstoets niet halen en daarom naar het buitenland zullen uitwijken. Deze zorgen worden gedeeld door de steden Rotterdam en Den Haag. Het ministerie geeft in een reactie aan open te staan voor deze zorgen. De wijzigingen zijn volgens het ministerie niet bedoeld om de concurrentiepositie van Nederland te beschadigen. Wel is het de bedoeling om zogenaamde pseudo-expats te weren. Het belastingplan 2012 zal binnenkort besproken worden in de Tweede Kamer, een eventuele aanpassing van de wijzigingen zal dan aan de orde komen.

Update 7 oktober 2011:

De Nederlandse orde van belastingadviseurs (‘NOB’) heeft inmiddels een uitgebreid commentaar gegeven op dit deel van het wetsvoorstel. Hier volgt een samenvatting van dit commentaar:

* Is er geen sprake van overduidelijke leeftijddiscriminatie bij het opnemen van een leeftijdsgrens bij promovendi (leeftijd tot 30 jaar)? De NOB is tegen een dergelijk onderscheid naar leeftijd;
* Is de belastbare salarisnorm (EUR 50.619) inclusief of exclusief overig vrijgesteld loon (anders dan de 30%-regeling)?;
* De NOB stelt een algemene tegenbewijsregeling voor om specifieke deskundigheid aan te tonen, indien de salarisnorm niet wordt gehaald;
* Mag de salarisnorm zodanig geinterpreteerd worden dat deze ziet op een fulltime dienstverband, en dat bij een parttime betrekking, of in het geval van een salary split, de salarisnorm evenredig verlaagd mag worden. De NOB vraagt om een positieve reactie;
* Moet er in het geval van een nettoloonafspraak gebruteerd worden met of zonder toepassing van de 30%-regeling. In de huidige situatie mag gebruteerd worden zonder toepassing van de 30%-regeling;
* De NOB verzoekt met betrekking tot het kilometergrens criterium op te nemen dat onder Nederland verstaan wordt de staat Nederland, zijnde het land gelegen in Europa. Dat wil zeggen niet de BES eilanden;
* De NOB acht de kilometergrens arbitrair, echter voor zover deze grens toch wordt opgenomen verzoekt de NOB rekening te houden met de afstand tussen woonplaats expat en adres van de werkgever;
* De NOB verzoekt om een overgangsregeling waardoor alle beschikkingen afgegeven voor 1 januari 2012 gedurende hun gehele looptijd niet hoeven te voldoen aan de nieuwe regels per 2012, bij de tussentijdse toets, na de eerste vijf jaar, dient in dergelijke gevallen getoetst te worden aan de hand van de regels van voor 2012;
* De NOB verzoekt om de samenhang tussen het kwalificeren voor de 30%-regeling en het toepassen van de optie voor buitenlandse belastingplicht te verduidelijken;
* De NOB verzoekt om de huidige concernroulatie regeling te laten voortbestaan per 2012.

Naar verwachting zal de staatssecretaris van Financien gedurende de komende weken reageren op bovenstaand commentaar.

Voor verdere informatie omtrent de 30%-regeling alsmede de voorgenomen wijzigingen, kunt u contact opnemen met Jan-Hein van Leeuwen (M. 06.46605520 / jan-hein@okxvanleeuwen.com)